អំពីយើង

ទស្សនៈវិស័យៈ

ហូបបាយក៏សាងទំនុកចិត្ត លើចំណេះដឹងពិត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែង ព្រមទាំង ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវាកម្មដ៏មានគុណភាព ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គម និងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

បេសកកម្មៈ

យើងបង្កើនចំណេះដឹង និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងភាពជាដៃគូតាមរយៈផ្តល់ការអប់រំឌីជីថលអំពីផ្នត់គំនិត សុខភាព សម្រស់ បច្ចេកវិទ្យា និងកសិកម្ម។ យើងផ្តល់ជូននូវទំនិញនិងសេវាកម្មក ប្រកបដោយគុណតម្លៃឈានមុខ និងការសន្សំសំចៃខ្ពស់។ យើងខិតខំធ្វើសកម្មភាពដោយជំនាញ សុចរិតភាព និងយុត្តិធម៌ ពីទីផ្សារក្នុងស្រុកឆ្ពោះទៅពិភពលោក។ យើងប្រមូលប្តុំអ្នកជំនាញ ហើយបុគ្គលិករបស់យើងរីករាយជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ នឹងឱកាសរីកចំរើនរួមគ្នា។

ទំនាក់ទំនងៈ
Email: hopbuys@gmail.com
Phone: 070 42 5000