គន្លឹះជីវិត គន្លឹះអប់រំកូន

របៀប​​បង្រៀនកូន​អោយចេះគូសវាស​អក្សរ​

កុមារមិនចង់រៀនសរសេរអក្សរ ឬពិកបាកក្នុងការសរសេរ គឺដោយសារពួកគាត់មិនស្នឹក ឬមិនបានបណ្សាំ ក្នុងការគូសវាសបានល្អ។ នេះជាគន្លឹះសាមញ្ញសំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលលោក​អ្នក​អាច​អនុវត្តក្នុងការ​បង្រៀនកូន​តូចៗរបស់លោកអ្នក​ ឱ្យចូលចិត្តគូសវាស និងឈានទៅ​រក​ការ​ចេះ​សរ​សេរ​​អក្សរយ៉ាងឆាប់រហ័សបាន។ (សម្រាប់​បង្រៀនកូនកុមារ​​អាយុពី៣-៤ឆ្នាំ)

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងនូវសេចក្តីអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររ និងការចំណាយពេលវេលាទស្សនារបស់លោកអ្នក។​ បើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬយោបល់សូមសរសេរសារក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

អត្ថបទលេខ៖ កុមារ០០០២

ប្រភព៖ គេហទំព័រហូបបាយ www.hopubys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *