បច្ចេកវិទ្យា រថយន្ត

អត្ថន័យ​​ ភ្លើង​សញ្ញា ​ក្នុង​តាបឡូ​រថយន្ត​

អត្ថន័យ​​ ភ្លើង​សញ្ញា ​ក្នុង​តាបឡូ​រថយន្ត​​៖

បកស្រាយ អំពីភ្លើងបៃតង ភ្លើងលឿង ភ្លើងក្រហម នៅក្នុងតាមឡូរថយន្តរបស់អ្នក មានន័យអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែរ ឬទេ?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *