កសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វមាន់

របៀប​ ភ្ញាស់កូ​នមាន់ (ភាគទី១)

របៀបភ្ញាស់កូនមាន់​ ភាគទី១៖ការចិញ្ចឹមមេបាពូជល្អ របៀបថែទាំគុណភាពស៊ុត និងគន្លឹះរៀបចំស៊ុតសម្រាប់ភ្ញាស់

ភ្ញាស់កូនមាន់

ដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងការភ្ញាស់កូនមាន់ បងប្អូនត្រូវអនុវត្តជំហានសំខាន់ៗចំនួន៧ គឺ​

  • ជំហានទី១ ការចិញ្ចឹមមេបាមាន់ពូជល្អ
  • ជំហានទី២ របៀបថែទាំគុណភាពស៊ុត
  • ជំហានទី៣ គន្លឹះរៀបចំស៊ុតសម្រាប់ភ្ញាស់
  • ជំហានទី៤ គន្លឹះភ្ញាស់ស៊ុត
  • ជំហានទី៥ គន្លឹះថែទាំសុខភាពកូនមាន់ទើបញាស់
  • ជំហានទី៦ របៀបវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូនកូនមាន់ទៅលក់ និង
  • ជំហានទី៧ គន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាស៊ុតមិនញាស់ និងកូនទើបកើតហើយងាប់វិញ។

នៅក្នុងខ្សែវីដូភាគទី១ អំពីរបៀបភ្ញាស់កូនមាន់នេះ ក្រុមការងារនៃគេហទំព័រហូបបាយយើង សូមបង្ហាញជូន ជំហានទី១ ដល់ជំហានទី៣ អំពី ការចិញ្ចឹមមេបាមាន់ពូជល្អ របៀបថែទាំគុណភាពស៊ុត និងគន្លឹះរៀបចំស៊ុតសម្រាប់ភ្ញាស់ដូចតទៅ៖

ចូលមើលខ្សែវីដេអូច្រើនទៀត លើបណ្តាញ Youtube: ហូបបាយ កសិកម្ម

https://www.youtube.com/channel/UCwPT1vqSQgqSQ-tsgbDHo1A?view_as=subscriber

អត្ថបទលេខ៖ កស០១៤

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *