បច្ចេកវិទ្យា រថយន្ត

អ្នកអាចលុបទិន្នន័យក្នុងទូស័ព្ទរបស់បានយ៉ាងងាយទោះបីជាបាត់ទូស័ព្ទក៏​ដោ​យ

លោ​ក​អ្ន​ក​ដែ​ល​ប្រើ​ប្រ​ព័​ន្ធ​ Android អា​ច​រ​ក​ទីតាំ​ង​ចុ​ង​ក្រោ​យ​ដែ​ល​បាត់ទូ​ស័​ព្ទ​នោះឬ​អា​ច​លុប​ទិ​ន្ន​ន័យ​នូវ​ក្នុង​អង្គ​ចង់​ចាំ​បាន​យ៉ាង​ងា​យ គេហ​ទំ​ព័រ​ហូប​បាយ​និង​បង្ហា​ញ​ជូន​៖

មុន​និង​អ្នក​អា​ច​ដឹង​នូវ​ទី​តាំង​ទូ​ស័​ព្ទ អាច​បន្លឺ​សំ​លេង​ និង លុប​ចោល​ទិន្ន​ន័យ​ទាំង​អស់​អ្នក​អនុ​វ​ត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម​នូវ​មុ​ន​ពេ​ល​បាត់៖

  • ទូ​ស័​ព្ទ​បាន​បើក​ជានិច្ច
  • ទូ​ស័​ព្ទ​ត្រូវ​ភ្ជាប​ជា​មួ​យ​ Google Account
  • ត្រូវ​មាន​ mobile data or Wi-Fi
  • ទូស័​ព្ទ​ត្រូ​វ​ស្គាល់​ជា​មួ​យ​ Google play
  • Have Location turned on
  • Have Find My Device turned on

សូ​ម​អាន​ពីរបៀ​ប​ភ្ជា​ប់​នូវ​ តួ​នា​ទី​ខាង​លើ​នេះ 

របៀ​ប​បន្លឺ​សំ​លេង​ និង លុ​ប​ទិន្ន​ន័យ​នូវ​ក្នុ​ង​ទូ​ស័ព្ទ៖ 

  • ចូល​ទៅandroid.com/find​ ហើយ​ ភ្ជា​ប់​ជា​មួ​យ​ ( Sigh in ) Google Account រ​ប​ស់​អ្ន​ក
  • អ្ន​ក​អាច​មើ​ល​ឃើ​ញ​ទី​តាំ​ង​ចុងក្រោ​យ​នៃ​ទូ​ស័ព្ទដែ​ល​បាន​បាត់
  • ប្រ​សិ​ន​បើ​អ្ន​ក​ចង់​ប​ន្លឺ​សំលេង​ទូ​ស័​ព្ទ​របស់​អ្នក​ៗ​គ្រាន់​តែ​ចុច​លើ​បូតុង​ Play Sound នោះ​សំ​លេង​ទូស័ព្ទ​និង​បន្លឺ​ឡើង​រយះ​ពេល​៥​នា​ទី​បើ​ទោះ​បី​អ្នក​បាន​បិទសំ​លេង​ក៏​ដោយ។
  • អ្ន​ក​អា​ច​លុប​ទិ​ន្ន​ន័យ​ក្នុ​ង​អ​ង់​ច​ង់​ចាំ​រប​ស់​ទូ​ស័​ព្ទ​បាន​ទាំង​ស្រុ​ងលើ​ក​លេង​តែ​នូវ​ក្នុង ​SD card គ្រា​ន់​តែ​ចុ​ច​លើ​ពា​ក្រ​ Enable Secure & Erase​.

អត្ថបទនិងរក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រ​ ហូបបាយ​ www.hopbuys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *