កសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វមាន់

ភាគទី៧ វិធានជីវសុវត្ថភាព បង្ការ​ជម្ងឺមាន់

វិធានជីវសុវត្ថភាព បង្ការ​ជម្ងឺមាន់៖

ចូលមើលខ្សែវីដេអូច្រើនទៀត លើបណ្តាញ Youtube: ហូបបាយ កសិកម្ម

https://www.youtube.com/channel/UCwPT1vqSQgqSQ-tsgbDHo1A?view_as=subscriber

អត្ថបទលេខ៖ កស០១១

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com

Tagsកសិកម្ម បៃតងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ការចាក់វ៉ាក់សាំងមាន់ការចិញ្ចឹមការចិញ្ចឹមមាន់ការចិញ្ចឹមមាន់ខ្មៅការចិញ្ចឹមមាន់ពងការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែកូនមាន់ចំណីមាន់ចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមមាន់ស្រែជំងឺមាន់ជម្ងឺញូវកាសជម្ងឺដង្កោរជម្ងឺផ្តាសាយបក្សីជម្ងឺមាន់ជម្ងឺអាសន្នរោគជម្ងឺអុតជម្ងឺអុតបក្សីជីវសុវត្ថិភាពថ្នាំធម្មជាតិថ្នាំមាន់នាទីកសិកម្មនាទីអប់រំបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់សាច់ភ្ញាស់កូមមាន់មាន់មាន់ខ្មែរមាន់ខ្មៅមាន់ឆ្អឹងមាន់ទា កសិកម្មមាន់បីសាសន៍មាន់ពងមាន់ពូជមាន់សមាន់សាច់មាន់ស្រុកមាន់ស្រែរបៀបធ្វើវ៉ាក់សាំងមាន់វ៉ាក់សាំងមាន់ហូបបាយ កសិកម្មហូបបាយកសិកម្ម

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *