រឿងខ្លី

រឿង​​​សត្វ​លា​​ធ្លាក់​​អណ្តូង

រឿង​​សត្វលា​ធ្លាក់​អណ្តូង ជា

និទានអបរំ លើកទឹកចិត្ត ផ្តល់គន្លឹះពិចារណាស៊ីជំរៅ។ – Inspiring stories for educating the soft skills.

អត្ថបទលេខៈ រ០០០២

អត្ថបទនិងរក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រ​ ហូបបាយ​ www.hopbuys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *