ទូរស័ព្ទ បច្ចេកវិទ្យា

របៀប​រក​ទូ​​​ស័​​ព្ទ​ដែលបាត់តាម online

តើលោកអ្នកកំពុងខ្លាចបាត់ ទូរស័ព្ទដៃ (Android) ជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកមែនទេ?

អ្នក​អា​ចរកឃើញ​ទី​តាំង​​ទូ​ស័​ព្ទ​ដែលបានបាត់នោះបាន ឬ​ អា​ច​ល​ប់​ទិ​ន្នន័យ​ក្នុង​ទូ​ស័​ព្ទ​ដែលបាត់នោះបាន​ទាំង​អស់​ លើក​លេង​តែ​ក្នុង​ SD Card។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវអនុវត្តការកំណត់មួយចំនួន មុ​ន​ពេល​ទូ​ស័​ព្ទ​នោះបាត់សិន។ គេហទំព័រហូបបាយសូមលើកយកមកបង្ហាញដូចខាងក្រោម 

១) បើ​ក ​​Option find my devise ក្នុ​ង​ទូ​ស័​ព្ទ​រ​ប​ស់​អ្នក 

  • បើ​ក setting  
  • បើ​ក​ Security and Location 
  • បើក Find my device  
  • បើក Remote control, Google location, Send last location 

រកទូរស័ព្ទបាត់រកទូរស័ព្ទ

២) ត្រួ​តពិនិ​ត្រ​ទូស័ព្ទ របស់​អ្នក​នូវ​ក្នុ​ង​ Google Play 

  • បើក https://play.google.com/settings/ 
  • Log in ហើយ​ពិ​និ​ត្រ​មើ​ល​ម៉ា​ក់​ទូស័ព្ទ​របស់​អ្ន​ក 

៣) ត្រួ​ត​ពិ​និ​ត្រ​មើ​ល​ថា​តើ​ប្រ​ព័ន្ធ​តំ​ណើ​រ​ការ​ហើ​យ​ឬនៅ 

  • បើ​ក ​android.com/find. 
  • Log in google account របស់​អ្នក 

រកទូរស័ព្ទបាត់

នេះ​គឺ​ប​ង្ហា​ញ​ថា​ប្រ​ព័ន្ធ​ស្វែ​ង​រ​ក​ទូ​ស័​ព្ទ​រ​ប​ស់​អ្ន​ក​តំ​ណើរ​ការ​ហើ​យ។ អ​ត្ថ​បទ​ក្រោ​យ​គេហទំព័រហូបបាយនិង​ប​ង្ហា​ញ​អ្នក​ពីរ​របៀ​ប​ បន្លឺសំលេង​ទូ​ស័ព្ទ និង លប់​ទិន្នន័​យ​នូ​វ​ក្នុ​ងអង់​ចងចាំរបស់​ទូស័ព្ទ របស់អ្នក។

អត្ថបទលេខ៖ ហវ០០២

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com