កសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វមាន់

ភាគទី ៦ សង្ខេបការធ្វើ​វ៉ាក់សាំងមាន់ និង​ការ​បំប៉ន​ចំណី​មាន់

ភាគទី ៦ សង្ខេបការធ្វើ​វ៉ាក់សាំងមាន់ និង​ការ​បំប៉ន​ចំណី​មាន់

ចូលមើលខ្សែវីដេអូច្រើនទៀត លើបណ្តាញ Youtube: ហូបបាយ កសិកម្ម

https://www.youtube.com/channel/UCwPT1vqSQgqSQ-tsgbDHo1A?view_as=subscriber

អត្ថបទលេខ៖ កស០១០

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *